viernes, 31 de julio de 2015

REFLEXIÓN SOBRE O MÓDULO 1: MARCO CONCEPTUAL

Por Silvia Martinez Ménéndez.

A orientación laboral era un mundo descoñecido para min ata mediados do mes de Xuño deste mesmo ano. Sabia sobre o tema pouco máis do que podían saber todos os que veñen da miña carreira: case nada. E o pouco que sabía era dende una perspectiva moi xeneral.
Decidín apuntarme así de súbito. Non tiña aínda nin o título universitario na mao, e xa estaba argallando una nova aventura académica. Por ter, non tiña nin tempo, pois a inscripción a fixen xa fora de plazo.

 Sen embargo,  esta é una agradable e enriquecedora experiencia para min, que ademais de permitirme ampliar os meus coñecementos teóricos na orientación laboral, permíteme beber da dilatada fonte de experiencias dos meus compañeiros e dos ponentes que nos asisten.

O temario impartido ata o de agora foi:

- Marco de referencia da orientación Laboral.
- O mercado laboral
- Certificación e Formación Profesional.
- Política social e de emprego na Union Europea
- Iniciativa emprendedora.

De todo ísto, quédome con aspectos xerais de todo, e con ideas concretas de certos aspectos que pola miña profesión podo encontrar de maior utilidade:


 • Falamos sobre  o marco no que se desenvolve a orientación laboral, co Servizo Público de Empleo Estatal, e  o Servizo público de Empleo de Galicia, así como os seus principais instrumentos de actuación, tanto en España como en Europa, e a coordinación entre elas. • Con Fernando Agulló, falamos do mercado laboral e a iniciativa emprendedora. Foi maravilloso contar de novo coa docencia do meu mestre dos primeiros años de carreira, e facer un pequeno recordatorio dos principais aspectos do mercado laboral: Oferta e demanda, Punto de equilibrio do mercado, taxas e principais medidas de análise da situación do MT, etc. (Todo isto que agora xa me resulta tan doado e que tanto me costou aprender no seu momento). Aprendimos tamén con Agulló a lanzar un proxecto emprendedor a través do lenzo Canvas e puidemos facer a nosa propia simulación a través de un proxeto grupal. Isto si que foi novo para min e pareceume moi útil, persoalmente, pola súa aplicación nunha empresa xa instaurada. • Sobre a elaborada estructura da Formación Profesional e os Certificados de profesionalidade aprendín todo, e por primeira vez, da man de Elena González de la Cámara Cayuela. Tamén por suposto, Ana Ferreiroa falounos do tema, centrándose mais nos procedementos de Recoñecemento da Experiencia laboral, do cal non tiña moita información previa polo que viñome moi ben. Con elas falamos das vías de acceso a FP, e os saltos entre formación reglada e formación para o emprego, e resaltamos a importancia que ten a formación na educación e na socialización dos individuos.
ver video
 • Sobre Europa falounos Cristina Couto, co seu relatorio " Emprego e Oportunidades de movilidade na UE", achegándonos un montón de información estructurada en relación a tres aspectos:

- Redes de Información Europea

- Cómo financiar accións de emprego

- Recursos e ferramentas de movilidade na UE
:
Tanto para traballar:

 Red eures

Como para estudar:

Euroguidance

Por que Europa é unha opción, evitemos vernos así:

ver video

Debo recoñecer que esta foi a clase na que me sentín máis perdida, ainda que si que absorvín aspectos relativos os programas de movilidade laboral e a redes de información coma na que ela se encontra integrada (Red Europe Direct) que me pareceron moi importantes e necesarios e que agora eu tamén podo difundir.Sen dúbida dende a miña perspectiva profesional, un dos aspectos máis positivos deste posgrao son as competencias dixitais que que desenvolvemos de xeito transversal durante toda a duración do mesmo. Twitter, storify, e tagxedo xa forman parte das miñas ferramentas de traballo e actualización profesional, e con Carlos parada, ainda que de momento funme librando de chiar, seguro que pronto  ampliarei a miña familia de ferramentas dixitais.


Para despedirme, reitero a miña alegría por matricularme neste posgrao, e resalto  a cantidade de coñecementos e información útil que me aportou este primeiro módulo do posgrao, descubíndome unha area de traballo que ainda que complexa, vale a pena coñecer e traballar nela.

lunes, 27 de julio de 2015

Reflexión Marco Conceptual Eva Varela Leiras
Reflexión Marco Conceptual Eva Varela Leiras

Comecei o Posgrao o día 26 de xuño, unha semana máis tarde do inicio do mesmo xa que me atopo en situación de desemprego e ao non cubrirse todas as prazas,  tiven a sorte de poder acceder. Ese  día  tiven  a primeira sesión presencial onde comezamos a traballar as competencias dixitais.

Dende o inicio ata agora, a parte lectiva do Posgrao centrouse no desenvolvemento do Marco Conceptual, quedando por desenvolver a partir do mes de setembro, o marco persoal e o instrumental.

Os temas tratados neste primeiro marco foron os seguintes:

 • Marco de referencia da Orientación Laboral
 • Mercado Laboral
 • Certificación e Formación Profesional
 • Política Social e de Emprego na Unión Europea
 • Iniciativa emprendedora como forma de acceso ao marco laboral


Ademáis dos contidos en modalidade teleformación, paréceme fundamental a ampliación e reforzo destes a través das sesións presenciais. Así contamos cos relatorios de:

Elena González de la Cámara Cayuela que nos falou sobre a estructura da Formación Profesional e Certificados de profesionalidade. Nesta sesión a poñente soubo adaptarse ao auditorio e transmitir facendo comprensibles e sinxelos conceptos claves como a estructura da formación profesional, cualificación, niveis de cualificación , competencia, certificados de profesionalidade, etc.. "a priori" de carácter bastante denso.

Ana Ferreiroa Dobarro que nos explicou a estructura dos Certificados profesionais, competencias e o procedemento de Recoñecemento da Experiencia Profesional en Galicia. 


Ademáis de explicarnos todos estes contidos, ao final da sesión resolvimos un caso práctico, para afianzar e reforzar coñecementos.


Cristina Couto Palla introduciunos na Política Social e de Emprego na Unión Europea  e descubriunos  un montón de recursos a nivel europeo  relativos a redes oficiais e non oficiais de información, financiación UE, movilidade, moitos deles descoñecidos por nós e que considero de moita utilidade.

E con Fernando Agulló Leal sumerximonos na iniciativa emprendedora a través dos conceptos fundamentais e  construindo por grupos a nosa empresa a través do modelo Canvas. Pareceume un exercicio moi útil e clarificador pois,  sen demasiados coñecementos técnicos sobre a área de emprendemento, podemos chegar a plasmar no lenzo os apartados a ter en conta para a posteriori desenvolver un Plan de empresa.Lenzo Canvas do noso grupo (1)_ Empresa Xes-TIC

O traballo grupal paréceme moi estimulante, xa que  ademáis de coñecer a outras persoas con inquedanzas moi próximas ás de un mesmo, ao proceder de áreas diversas, conflúen distintas perspectivas, producíndose dese xeito resultados máis enriquecedores. Potenciandose tamén  habilidades persoais, actitudinais e comunicativas. 

Por último, destacar a transversalidade da área relativa ás Competencias TICs durante todo este proceso, co apoio de Carlos Parada Gandós. Traballamos a comunicación a través de ferramentas de microblogging como o Twitter, contamos historias a través de Storify e co Tagxedo  iniciámonos  na producción de contidos. Para reforzar esta última dimensión, a da producción, construimos o noso propio blog con Blogger a través da realización de actividades individuais e grupais. Todas elas co obxectivo de comezar a construír a nosa propia identidade dixital. 


López Aguilar, E.  7 Competencias Clave en @starpy


Como reflexión persoal, destacar que como futura orientadora laboral me parecen moi importantes todas as áreas traballadas. Por unha banda, os coñecementos de carácter máis teórico, son unha base fundamental para poder aplicalos correctamente ás situacións diarias de asesoramento ás persoas demandantes de emprego. Por outra banda, como profesionais necesitamos unha actualización e adaptación constante á realidade socio-laboral que nos toca vivir, polo que se fai imprescindible o dominio das competencias dixitais e aprender ao longo da vida. 


Para saber máis: 
viernes, 24 de julio de 2015Reflexión sobre o Marco Conceptual do Curso de Posgrao de Especialización en Orientación Laboral, por Clara García
O Curso de Postgrao de Especialización en Orientación Laboral, consta de 3 Módulos: Marco Conceptual, Marco Persoal e o Marco Instrumental. 

O primeiro módulo desenvolveuse dende o 13 de xuño ata o 18 de xullo, e nel vimos 5 temas: 


            1.- Marco de Referencia da orientación laboral.

            2.- O mercado laboral.
            3.- Certificación e formación profesional.
            4.- Política social e de emprego na Unión Europea.
            5.- A iniciativa emprendedora como forma de acceso ao mercado laboral.  - No marco de referencia da orientación laboral (tema 1),  vimos que o SEPE (Sercicio Público de Empleo Estatal), entre outras, realiza o control das prestacións/subsidios por desemprego (Políticas Pasivas de Emprego), recepción das axudas finaceiras da UE, colabora coas CCAA, elabora a Lexislación Laboral (e a normativa das políticas activas de emprego), as bases e a planificación xeral da actividade económica, ... nas que tén a competencia exclusiva. 
Os servizos prestados polo SEPE van destinados a persoas traballadoras (en activo ou no desemprego), emprendedores cunha idea de negocio e a empresas. 

E o SPEG, Servizo Público de Emprego de Galicia (dependente da Xunta), encárgase de por en marcha as Políticas Activas de Emprego (cursos de formación para desempleados, formación continua, intermediación entre a oferta e demanda, tratamento de demandas de emprego), competencia transferida dende o ano 1997, exclusiva das CCAA (que a teñen transferida). 

Coñecimos o novo marco regulador das ETT, o ser autorizadas a actuar como Axencia de Colocación (intermediando no mercado laboral), e a Estratexia Española de Emprego 2012-2014.  - Nos temas "mercado laboral" e na "iniciativa emprendedora como forma de acceso ao mercado laboral" (2 e 5), estudamos que o mercado de traballo de calquer economía, é o resultado de dúas variables: a oferta de traballo e a demanda de traballo; entendendo por mercado de traballo, a poboación activa (entre 16 e 65-67 anos). A oferta vén determinada pola demografía, factores sociais e culturais, fluxos de entrada e saida de emprego e de poboación activa. A demanda será, por tanto, a cantidade de traballadores que as empresas están dispostas a contratar (a menor salairo, maior demanda das empresas). 

O equilibrio do mercado de traballo, vén determinado polo cruce das curvas de oferta e demanda: a maior salario, maior oferta (pendente positiva), a menor salario maior demanda de traballadores (pendente negativa). Pero o salario de equilibrio (no noso país), non chega a producirse, polas normativas reguladoras en materia laboral, que fixan, entre outros, un salario mínimo (sendo o de equilibrio, menor que éste). 

En canto a xustificación de por qué se produce o paro, vén determinado polas teorías económicas elexidas para o seu estudo: Teoría Clásica (liberdade de actuación e non existiría paro), o mercado autorregúlase. Teoría Keynesiana (a insuficiente demanda agregada -bens e servizos que os consumidores, empresas e Estado, están dispostos a comprar a un determinado precio-, é a causa do paro), defende a regulación normativa.  

O paro tén un efecto pernicioso sobre as persoas: parados (económicos: ausencia ou disminución de ingresos, perda de cualificación profesional. Psicolóxicos: perda autoestima); ocupados (cotización por desemprego, destinado a cubrir As prestacións por este motivo); sobre a economía (perda capacidade productiva, mala distribución da renda -pobreza e desigualdade-, baixa demanda interna e desaparición da economía do benestar). 

No noso país, existen 4 tipos de paro: Estructural (é un paro difícil de correxir, e prodúcese polo desaxuste entre a oferta e a demanda de traballadores); paro friccional (sin importancia, busca de emprego para mellorar a situación persoal); paro cíclico (o tipo mías nocivo, é causado por un ciclo, como por exemplo a crise do 29), e por último, o paro estacional (varía coas estacións do ano). Así mesmo, vimos os novos xacementos de emprego: Servizos da vida cotiá, Servizos a mellora da calidade de vida, Servizos de lecer e Servizos medioambientais.  Nas iniciativas emprededoras (tema 5), explicouse o por qué de que España, non é un país de emprededores (visión negativa do emprendedor, falta de ideas, falta de formación específica, falta de financiación e o temor o fracaso), e os motivos polos que se debería emprender (creación de emprego, creación de riqueza e benestar social, e o aumento da competitividade). Esto conduciría a un cambio do modelo productivo actual, baseado na construcción e a hostelería, responsables da destrucción de emprego, pola caída da demanda agregada. 

E familiarizámonos coa nova forma de facer empresas: o emprendimento social (cooperativas, sociedades laborais, Centros Especiais de Emprego, Empresas de Inserción, ....); que contribuen a creación de riqueza, de maneira sustentable no tempo. Estas empresas diferéncianse por o predominio das persoas sobre o capital, aplicación do resultado o fin social da empresa e a promoción da solidariedade interna e coa sociedade. 

E que para emprender, debemos ter e respostar a unha serie de preguntas: a idea (¿qué actividade emprender?), o emprendedor (¿quén? e ¿por qué? emprender, o que nos levaría o modelo de negocio) e o Plan de Empresa (¿cómo? emprender), chegando a desenvolver unha práctica grupal, consistente na elaboración dun Plan de Negocio, baseado no Modelo Canvas.

 No tema "certificación e formación profesional" (tema 3), adicámonos a estudar as formas de adquirir a formación para o desenvolvemento dunha profesión. Empezamos por definir a cualificación profesional (conxunto de competencias profesionais, con significación para o emprego que poden ser adquiridas mediante formación modular ou outros tipos de formación e a través da experiencia laboral), e a competencia profesional (conxunto de coñecementos e capacidades que permiten o exercicio da actividade profesional, conforme as exixencias da producción e o empergo). Una persoa competente é capaz, pero unha persoa capaz, non tén porque ser competente. A competencia implica á gama completa dos seus coñecementos e as súas competencias no ámbito persoal, profesional ou académico, adquiridos por diferentes vías, e en todos os niveis. 

Cada cualificación está organizada en unidades de competencia, e que ésta, é o agregado mínimo de competencias profesionais, susceptibles de recoñecemento. 
Existen 5 niveis de cualificación (de acordo co grao de coñecemento, iniciativa, autonomía e responsabilidade para o desenrolo da actividade profesional), e 26 familias profesionais (atendendo a criterios de afinidade da competencia profesional das ocupacións e postos de traballo detectados), tal e como se pode ver no INCUAL (donde podemos atopar o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais), instrumento que ordena as cualificacións susceptibles de recoñecemtno e acreditación do Sistema Nacional das Cualificacións e Formación Profesional (SNCFP).  

Por último destacar que, existe un formación profesional regrada (dependente da Administración Educativa), e unha formación profesional non formal (dependente da Administración Laboral). 
 Xa para rematar, no tema "política social e de emprego na UE" (tema 4), vimos a Estratexia de crecemento Europa 2020, para a creación de emprego, para dinamizar e equilibrar os mercados laborais, e supervisar as políticas de emprego cos países da UE, a través dos paquetes de medidas para o emprego, medidas para fomentar o emprego xuvenil e a iniciativa Europa 2020 (emrpego, asuntos sociais e inclusión); que teñen a súa orixe nos Tratados de Amsterdam e Lisboa. 

O dereito a libre circulación (nacionales da UE), permítenos buscar emprego e traballar noutros países, residir neles e permanecer nos mesmos (cando se deixe de traballar). Para exercer este dereito, é moi importante a información, para o que dispoñemos da Rede Europea de Servizos de Emprego, información que obteremos a través do EURES (que nos proporcionará información, asesoramento e contratación). 

Tamén contamos con fondos para o finanzamento das políticas de emprego: fondos estructurais (FSE), que pretende correxir os desequilibrios entre as rexións da UE, fomentando o emprego; que ainda que destinados a todas as persoas da UE, pretende chegar os territorios máis desfavorecidos. E a existencia dun novo programa FSE 2014-2020, para seguir apoiando as persoas que non teñen emprego ou necesitan progresar profesionalmente. 
Tamén vimos o FEAG (Fondo Europeo de Adapatación a Globalización, o Programa PROGRESS, e o EASI, entre outros.
 Ademáis, este Posgrao, tén unhas clases presenciais, que para mín comenzaron, cun máis que interesante Relatorio de Competencias Dixitais (o 26 de xuño). Competencias coas que, non estou moi familiarizada (por non aseverar que reñida). 
Que me introduciron nas Redes Sociais Twitter, Facebook, about.me, no Google Drive, Google +, Storify, etc., etc. Sabía da súa existencia, pero non coñecía o seu manexo. Agora (ainda que me queda moito por percorrer), xa estou a facer os meus primeiros "pinitos". Para rematar as Competencias Dixitais, aprendemos a facer un Blog, dende o Blogger. 

Concluirei decindo que, parte moi importante deste primeir módulo, foi o traballo en grupo. Un grupo heteroxéneo de alumnos, con distintas competencias, e creo que (polo menos en parte), cos mismos intereses.

Tanto as dinámicas de grupo, como o traballo individual, pretende formarnos como Especialistas, para poder alcanzar os seguintes niveles de coñecemento: Enlaces de intereseREFLEXIÓN MÓDULO 1: MARCO CONCEPTUAL. Marcos López París

Casi sin quererlo me encuentro a principios del mes de junio de 2015 con la posibilidad de inscribirme en el curso de Posgrao de Especialización en Orientación Laboral, y dado que ya había comenzado me incorporé después de la sesión de presentación. El resultado hasta el momento no puede ser más satisfactorio, contacto con las nuevas tecnologías, con la orientación laboral y con nuevos compañeros/as con los que compartir experiencias.

El curso que nos ocupa, Posgrao de Especialización en Orientación Laboral, se estructura en tres módulos, que enumeramos a continuación:

- Marco conceptual
- Marco personal
- Marco instrumental

Dentro del marco conceptual, tratamos temas referentes a competencias digitales como perfil de Twitter, creación de un Storify, acortadores de direcciones, funcionamiento de Google Drive o creación de un blog (con Blogger), entre otros. El módulo se divide en temas, que son los que siguen:

- Marco de referencia de la orientación laboral.

Conocemos tanto el funcionamiento del Servicio de Empleo Estatal (SEPE) como el Servicio de Público de Emprego de Galicia (SPEG), así como las políticas en materia de empleo tanto a nivel estatal como a nivel europeo. Contamos con el relatorio de Teresa Bernal, xefa do Servizo de Orientación Laboral da Consellería de Traballo da Xunta de Galicia, que habló de las políticas activas de empleo que se llevan a cabo por la Xunta de Galicia.

- El mercado laboral.

Contamos con la presencia de Fernando Agulló, que trató temas relacionados con el equilibrio en el mercado de trabajo (visión keynesiana), encuesta de población activa (EPA), tipos de paro, además de abordar los perfiles para el empleo y los nuevos yacimientos de empleo.

- Certificación y formación profesional.

Contamos con Elena González de la Cámara y con Ana Ferreiroa. Conocimos como funciona el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SNCP), el Catálogo nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP), el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) y el Instituto Galego das Cualificacións (IGC). Además, de tocar aspectos tales como los distintos tipos de certificados de profesionalidad, unidades de competencia, requisitos del profesorado, etc.

- Política social y de empleo de la UE.

Contamos con Cristina Couto, que nos habló de la labor que desempeña Europe Direct, similar a la red Eures, gestionando e informando de ofertas de trabajo en otros países comunitarios; siendo esta labor muy importante y cada días más, debido fundamentalmente por la creciente movilidad de los trabajadores en el marco de la Unión Europea. Además, conocimos otras instituciones como Solvit, muy interesante para la resolución de problemas relacionados con nuestros derechos en la UE.

- Iniciativa emprendedora como forma de acceso al mercado laboral.

Nuevamente con Fernando Agulló, conocimos los pormenores de la tan importante acción de emprender. Las motivaciones, aciertos, errores, el Plan de empresa y en una acción grupal desarrollamos una idea de negocio bajo el modelo CANVAS


Conclusión final.

Realmente está siendo hasta el momento un curso muy interesante, dondel el contacto con las nuevas tecnologías es la base del mismo, además de temas relacionados con la búsqueda de empleo, mejora de la iniciativa emprendedora, movilidad funcional y geográfica de los trabajadores, orientación laboral, etc. Los trabajos individuales y los grupales resultan entretenidos, las sesiones presenciales con profesionales de contrastado prestigio y amplios conocimientos en el tema son muy amenas, además de contar con unos relatorios muy completos. La plataforma es dinámica y entretenida y funciona muy bien, además contamos con el apoyo del equipo docente, que siempre es de gran ayuda.

Para más información:


Reflexión grupal sobre a sesión relativa á Estrutura da Formación Profesional e os Cerficados de profesionalidade


O sábado 27 de xuño, contamos con Elena González de la Cámara, para falarnos da estrutura da FP e dos certificados de profesionalidade. (Para coñecer algo máis sobre esta profesional podemos consultar os seus perfís de Linkedin e About.me).

Elena estruturou a súa exposición en dous apartados diferenciados: comezou falando da formación profesional, tanto na súa vertente académica como laboral, e rematou falando dos certificados de profesionalidade.

A Formación Profesional

Segundo indica Elena, "a formación profesional é un instrumento que permite mellorar e facilitar a adaptación das cualificiacións profesionais da poboacion activa", e "en función das necesidades do mercado de traballo e das cualificacións que se precisan, desenvólvense as ofertas públicas de formación profesional".

Ao falar de formación profesional hai que ter en conta as súas dúas vertentes:
 • Formación académica ou regulada (administración educativa).
 • Formación non formal ou formación para o emprego (administración laboral).

Comeza explicándonos a estrutura relativa ao Sistema Educativo, pois debemos ter en conta que a nivel académico está vixente a Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, coas modificacións introducidas pola Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. E así, segundo se recolle no título V, os títulos de formación profesional estarán referidos, con carácter xeral, ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, e os ciclos da Formación Profesional que conducen á súa obtención, son:
 • FP básica (que vén substituír aos antigos programas de cualificación profesional inicial -PCPI-, que á súa vez substituíran aos programas de garantía social).
 • FP de Grao Medio
 • FP de Grao Superior

Dentro da formación profesional, pero como ensinanzas de carácter especial, atópanse as ensinanzas deportivas e as de artes plásticas e deseño.
Elena fai fincapé na Formación Profesional Básica (facendo referencia a que substitúen aos antigos PCPI), e explicándonos os requisitos de acceso á mesma. 

Se nos centramos nos estudos de formación profesional de carácter académico, existen dous réximes de acceso:
 • Réxime ordinario (modalidade presencial)
 • Réxime de persoas adultas (modalidade presencial ou a distancia)

Mención aparte merece a formación profesional dual. Trátase dunha modalidade de formación profesional, do réxime para as persoas adultas, que se  define como “o conxunto das accións e iniciativas formativas mixtas de emprego e formación que teñen por obxecto a cualificación profesional das persoas traballadoras, nun réxime de alternancia de actividade laboral nunha empresa coa actividade formativa recibida no marco do sistema de formación profesional para o emprego ou do sistema educativo”. Máis información sobre os convenios firmados en 2015 aquí.
 
Segundo indica Elena,  a Formación Profesional nace a través da articulación do Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional (SNCFP). O instrumento fundamental é o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais (CNCP), elaborado polo Instituto Nacional das Cualificacións (INCUAL).
O Catálogo organízase en familias profesionais e niveis. Así, definíronse 26 familias profesionais (atendendo a criterios de afinidade da competencia profesional das ocupacións e postos de traballo detectados), e 5 niveis de cualificación, de acordo ao grao de coñecemento, iniciativa, autonomía e responsabilidade precisos para realizar a devandita actividade laboral (en Europa hai 8 niveis EQF). 

O Catálogo é o instrumento do Sistema Nacional das Cualificacións e Formación Profesional (SNCFP) que ordena as cualificacións profesionais, susceptibles de recoñecemento e acreditación, identificadas no sistema produtivo, en función das competencias apropiadas para o exercicio profesional.
Rematada a parte centrada no sistema educativo, introdúcenos na relativa á formación profesional para o emprego, regulada polo Real Decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se articula o Subsistema da formación profesional para o emprego coas modificacións introducidas polo Real Decreto-lei 4/2015, de 22 de marzo para a reforma urxente do Sistema de Formación Profesional para o Emprego no ámbito laboral.

Dentro da formación profesional para o emprego, que vai dirixida a persoas traballadoras, en activo ou en situación de desemprego, podemos atopar a seguinte estrutura:
 • Formación de oferta
 • Formación de demanda
 • Formación en alternancia co emprego

Entre as novidades que introduce o Real Decreto-lei 4/2015, de 22 de marzo, Elena destaca como as máis significativas as seguintes:

 • A formación bonificada ou de demanda é competencia do Estado.
 • A formación de oferta, tanto para persoas ocupadas como para persoas desempregadas, é competencia das CCAA.
 • Introdúcese a conta de formación, que recollerá a historia formativa nun rexistro, asociada á conta de cotización (formación realizada, tanto pola vía privada como pola pública).
 • Aparece o cheque de formación (aínda non desenvolvido). Cada persoa disporá dun cheque, cunha cantidade de cartos asociada, para realizar formación en función das súas necesidades. 

Amósanos o organigrama da estrutura deste tipo de formación para detallar máis polo miúdo cada un dos tipos de formación e as accións que a compoñen segundo quen a oferta e os colectivos aos que vai dirixida. 

As modalidades nas que se impartirá este tipo de formación son tres: presencial, teleformación e mixta. A modalidade a distancia desaparece a partir de xaneiro de 2016.

Cualificacións e Competencias

Elena remata esta primeira parte relativa á estrutura da formación profesional (regulada e non regulada), e comeza a falarnos de Cualificacións e Competencias, conceptos fundamentais para introducir a temática relativa aos Certificados de Profesionalidade. Así explícanos que se entende por cualificación profesional e por compentencia profesional. 

A cualificación profesional é o conxunto de competencias profesionais con significación para o emprego, e poden ser adquiridas mediante formación modular ou outros tipos de formación e a través da experiencia laboral.

A competencia profesional é o conxunto de coñecementos e capacidades que permitan o exercicio da actividade profesional, conforme ás esixencias da produción e o emprego.


As cualificacións profesionais organízanse en Unidades de Competencia (UC). A Unidade de Competencia é o agregado mínimo de competencias profesionais susceptible de recoñecemento e acreditación parcial. Explícanos como se estruturan as unidades de competencia, establecendo unha clara descrición dos compoñentes que a conforman: datos de identificación,  realizacións profesionais e criterios de realización, e a descrición do contexto profesional. Pasamos a ver exemplos utilizando a familia de "Atención Sociosanitaria a persoas en domicilio" para axudarnos á comprensión destes conceptos.

As cualificacións teñen dous referentes, referente laboral (administración laboral) e referente formativo (formación). A estructura modular compartida nos módulos permite o "salto" e establece pontes de unión entre a Formación Profesional e a Formación Ocupacional. Este aspecto é destacado pola docente como fundamental e recoméndanos que visitemos as webs do INCUAL, IGC, e tamén consultemos o Marco Europeo (EQF), e o Catálogo Nacional das Cualificacións para familiarizarnos coa súa estrutura e afianzar os coñecementos expostos.

A partir de aquí, somerxémonos na última parte da sesión, os Certificados de Profesionalidade. 

Certificados de Profesionalidade

Os certificados de profesionalidade (RD 34/2008 modificado polo RD 1675/2010) son a acreditación oficial das cualificacións profesionais do catálogo, con independencia de como se teñan adquirido. É un documento onde se reflicte un perfil profesional e un itinerario formativo.

A súa finalidade é, por unha banda, acreditar as competencias (ben pola vía da formación ou pola da experiencia laboral) e por outra, establecen os contidos formativos (regulados por RD) e definen as competencias profesionais características da formación asociadas a elas.
Teñen carácter oficial e validez en todo o estado español.

Os certificados ordénanse en 26 familias profesionais e, de acordo aos niveis de cualificación que neles se inclúen, constitúen o Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidade. 

Poden adquirirse pola vía formativa ou polo recoñecemento da experiencia profesional, procedemento que nos explica e co que pechamos a sesión.


   


Este proceso (rEXP) consiste nun conxunto de actuacións dirixidas a recoñecer a competencia adquirida a través da experiencia laboral ou outras vías non formais de formación.  É un procedemento único para o ámbito educativo e laboral e, ao igual que os certificados, con validez en todo o territorio español.

Está composto por tres fases: asesoramento, avaliación das competencias profesionais e acreditación e rexistro das compentencias.

Por último, indicar que Elena pecha a sesión recomendándonos "viaxar" durante a semana polas webs indicadas, para  profundizar na temática, e invítanos a formular as dúbidas que teñamos sobre estes aspectos á seguinte sesión presencial na que Ana Ferreiroa, profesional de destacada experiencia no IGC, nos pode resolver. Despídese facilitándonos as súas coordenadas profesionais por se queremos profundizar na temática ou para resolución de posibles dúbidas.


Utilidade das temáticas tratadas na sesión

Consideramos de especial interese e utilidade para os/as orientadores/as laborais  todos os conceptos explicados na sesión, xa que son fundamentais para a práctica profesional diaria e para un correcto asesoramento aos demandantes de emprego. 

Cada día atendemos situacións  reais con dúbidas acerca desta temática, polo que todo o que poda achegarnos información relevante, axúdanos e fainos mellores profesionais. 


Para máis información:

miércoles, 22 de julio de 2015

REFLEXION MODULO 1 DE ANGELES MARTIN

REFLEXION SOBRE EL MODULO 1 de ANGELES MARTIN


   Mi interés por aprender todo lo que pudiera sobre orientación me llevó a inscribirme en el Posgrado de Orientación Laboral, pero me encontre con un handicap: las Competencias Digitales. Un nuevo reto.

   En este curso de posgrado se tocan varios módulos tanto conceptuales como instrumentales. Entre los conceptuales del módulo 1  hay varios relatorios como el de Fernando Agulló sobre Mercado de trabajo  e iniciativa emprendedora y Competencia Emprendedora, todo ello para introducirnos en el mundo de la empresa, que se pide, como, en que momento, que cantidades monetarias, etc, y que pasos hay que seguir para crear una empresa dando respuesta a todas esas preguntas mediante el Metodo Canvas.

Todo ello para conocer como se crea una empresa y poder ayudar a nuestros usuarios emprendedores con los pasos y fuentes de referencia, para la creacion de su empresa.

 En las competencias digitales se hace un recorrido por las distintas redes sociales, creando cuenta en dos o tres de las más representativas, se aprende a crear un blog y a utilizar las herramientas del mismo, como enlaces, agregar recursos multimedia, se realiza el acortamiento de url y aprovechamiento de las opciones de google(drive, blog, etc). Todo ello de la mano de Carlos Parada. Tambien se crean calendarios, se utiliza el storify y el spotify, tambien creamos nuestro perfil en twiter, utilizando para ello tagxedo, así como el drive, y google+ , para manejar todos los instrumentos que ponen las redes a nuestra disposicion, y así manejarlas con facilidad, con la finalidad de crear textos con imagenes, enlaces y videos, con la finalidad de crear redes sociales, tanto con nuestros usuarios, compañeros, y otras muchas personas que tengan cosas interesantes que decirnos sobre nuestros temas de interés, entre los que están la orientación.

 Tambien resulta interesante conocer los medios de los que disponemos para “llegar” a la Comunidad Europea, mediante el relatorio de Cristina Couto que nos acercó a distintas webs y Entidades europeas que facilitan la libre circulación de jóvenes y trabajadores por la Comunidad Europea, ayudandoles a crear el curriculum europeo “europass”, buscar trabajo , estudiar, hacer practicas de empresa, proyectos, homologar titulaciones, etc.

Lo que nos acerca a Europa, con las facilidades que nos da tanto el "Estado Español" como los distintos fondos y Recursos de todo tipo de la Comunidad Econòmica Europea
para que tanto la búsqueda de trabajo como la estancia en los diferentes países europeos
nos sea más fácil.
Otra parte muy importante que se trata en el mòdulo es el tema de la cualificacion profesional  profesional y de las competencias, entrando en los temas de las distintas formaciones tanto academica como laboral, o la dual, como conseguir las competencias, relacion entre ellas, como se llega de una a otra, como se consigue la formacion a traves de la experiencia, o de que forma se acredita dicha formación.
  Estos relatorios los presentaron Elena de la Cámara y Cristina Ferreiroa.

En el de Elena de la Camara se habla de los distintos tipos de formación y de sus niveles, también de como pasar de un nivel a otro tanto de forma directa como de los pasos a seguir para hacerlo de forma indirecta de la formación reglada a la formación laboral. Y da unas definiciones importantes sobre lo que es competencia, cualificación, y competencias claves, con la idea de que todo ello lo podamos utilizar en nuestro trabajo al orientar a los usuarios a la hora de conseguir determinada formación.

El de Cristina Ferreiroa trata más de como conseguir las titulaciones a través de las competencias clave, el reconocimiento de la experiencia, los distintos pasos a seguir, caracteríscas o requerimientos necesarios, así como debemos proceder en cuanto a la orientación de las personas que nos lo requieran, plazos, wes de interes, lugares a los que dirigirse,etc. Todo ello con miras a conocer el proceso del reconocimiento de la experiencia para poder realizar una mejor orientacion sobre este tema a nuestros usuarios.
Tampoco se puede olvidar el relatorio de Teresa Bernal, sobre Orientacion, que abrió el curso y trató de lo que es la esencia del la Orientación Laboral, sus objetivos, sus medios, su propósito final, las Leyes que lo definen, disponen y ponen en práctica.Habló del mercado de Trabajo tanto en Europa como en España y de como evoluciona, de como influye la orientacion laboral en el proceso de búsqueda de empleo, de los objetivos de la orientación y de los medios que ponen a su alcance tanto Europa a través de los fondos de la comunidad económica europea como de la legislación al respecto.
Tambien habló de empleo, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, y de la evolucion del mismo y de las causas que en él inciden.Enlaces:lunes, 20 de julio de 2015

NUBE DE INTERESE DE ANGELES MARTIN

La Orientacion y la busqueda de empleo


La orientacion nos ayuda a mejorar nuestra empleabilidad, a traves de formacion, experiencia y tutorías es como una puerta a la esperanza de un futuro mejor.


El empleo cada vez mas escaso y que exige personas muy preparadas
nos obliga a actualizarnos de forma permanente. y en algunos casos a reorientar nuestra profesión hacia otra con más demanda.

Lo que exige  una mayor flexibilidad de adaptacion al empleo, y mayor formación y desarrollo de las competencias, para evitar con ello quedar retrasados en la carrera de la búsqueda de empleo.
Sígueme en mi twitteer

                            

viernes, 17 de julio de 2015

Nube de intereses de Clara GarcíaEstas son mis principales áreas de interés: 
                                                  
Considero que, a orientación laboral, é unha ferramenta fundamental, en calquer momento, pero máis nas actus circunstancias, nas que existe unha elevada tasa de desemprego. É esta unha ferramente que debe consistir nun asesoramento (información de relevancia incluída), e entrenamento para mellorar a empregabilidade de unha persoa.


O asesoramento debe estar basado nun estudio previo da persoa: dos seus intereses, das súas aptitudes e capacidades, das competencias adquiridas ou que desexa adquirir, etc., etc. Este estudio previo, facilitará unha elección adecuada a tipoloxía do individuo, basada en unha elección tendentes a aproveitar as súas capacidades, e non en unha elección condicionada por información errónea, ou obtida de forma errónea (sin contar ca opinión, ou características do individuo).


Este asesoramento, non só se da a desempregados, senon a todas aquelas persoas, que tamén desexen un cambio de traballo (mellorar no seu traballo, ou ben encamiñarse a outro traballo, que satisfaga as súas necesidades persoales e de tipo económico).


A orientación laboral, pertence a rama das Ciencias Sociais, persoalmente creo que, debería ser desenrolada, por profesionais con coñecementos de tipo laboral, xa que, a orientación vai ir encamiñana o mercado laboral.  E ademáis, de eses coñecementos, debe existir no profesional, un alto grado de empatía co usuario (saber poñerse no seu lugar), xa que, en numerosas ocasións, éstos teñen problemáticas de tipo socio-económica e familiar, moi graves. Polo tanto, debería ser unha profesión vocacional, como o deberían ser a ensinanza e a sanidade.

   Accede a mi perfil en Twitter                                           

      

Nube de intereses de Silvia Martinez Menendez

Estas son as miñas principais áreas de interese:

Os meus intereses profesionais encádranse dentro do ámbito da empresa, e mais concretamente nos departamentos de Recursos Humáns.

Como profesionais, xestionamos o activo máis importante  dentro de calquera organización. Da sua correcta funcionalidade e do seu rendemento, depende o capacidade e potencia da empresa para competir nun entorno global como no que nos atopamos. 

Por iso, os profesionais que configuran estos departamentos debemos ser “un pouco expertos" en tódolos ámbitos tocantes ás relacións da estructura organizacional coas persoas que conforman a organización, facendo que a relación entre ambos elementos sexa o mais positiva posible, creando espazos de traballo abertos, comunicativos, funcionais e eficientes.

Podemos afirmar que a función de xestión é solo unha das moitas ramas da nosa especialidade: Orientación laboral, prevención de riscos, formación, dirección estratéxica, dirección de equipos, coaching, motivación e liderazgo, son solo algúns dos moitos campos que un bo profesional da nosa área debe cubrir.

Por iso, a miña nube de intereses abrangue un vocabulario tan amplo e un pouco xenérico.
O éxito das organizacións, a sua permanenza no mercado e os seus beneficios, dependen de que aquelas persoas que integran o equipo teñan una visión de conxunto, de pertenza e identificación coa propia organización, e obxectivos compatibles cos da organización, para garantir o éxito de esta no mercado.


É precisamente esta última idea de equipo, de intereses compatibles entre persoas e organización, a que inspira a forma de nube: Unha nube non é mais que a unión de milleiros de gotiñas, agrupadas nun espazo, e cunha dirección común. Pese  a sua apariencia esponxosa a primeira vista, case invisibel de preto, resalta a centos de quilometros, cubrindo terras e ceos.


Accede a mi perfil en Twitter


Un exemplo de motivación que pódese aplicar, e non só a comerciais, da man dos nosos cineastas, e que de seguro coñecemos todos: